Leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleidster werkt nauw samen met de CLB-medewerkers die aan de school verbonden zijn. Naast dagelijkse informele contacten om begeleidingstrategieën uit te werken voor de leerlingen met socio-emotionele problemen, verslavingsproblematiek, zwakke studieprestaties, ernstige leerstoornissen, vragen bij de zoektocht naar een gepaste studierichting, een langdurige afwezigheid t.g.v. ziekte of ongeval, problematische afwezigheden,… is er ook eenmaal per week een vast overlegmoment voorzien. Tijdens dit overleg is er, naast de CLB-medewerkers en de leerlingenbegeleidster, ook een medewerker vanuit de leerlingencoördinatie en het directielid dat verantwoordelijkheid draagt inzake leerlingenaangelegenheden, aanwezig. Tijdens dit overleg worden de leerlingen met specifieke moeilijkheden besproken en er wordt voor elke leerling naar een passende opvolging gezocht.

Om de maand worden in de directievergadering VTI Dé Vakschool (VTI-DV) de belangrijkste leerlingenaangelegenheden van alle VTI DV -leerlingen uitvoerig besproken en worden, indien nodig in gemeenschappelijk overleg, strategieën uitgewerkt en beslissingen genomen.

Vanuit de leerlingenbegeleiding werden meerdere voorstellen uitgewerkt om de klassenraden en het leerlingenoverleg gestructureerder te organiseren. Naast een herwerkt jaardossier per leerling wordt er ook geopteerd voor de organisatie van portretterende klassenraden (bij de aanvang van het schooljaar- en kernklassenraden (met titularis en co-titularis, leerlingenbegeleidster of CLB-medewerker en directie, in voorbereiding op de begeleidende klassenraden).

Zie ook: Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Prefectuur

Op de dienst prefectuur komen alle leerlingengegevens samen. Het betreft afwezigheden, te laat komen, ongepast gedrag, contacten en afspraken met jaarleiders en leerkrachten, studieprestaties, ziekte, ongeval en socio-emotionele problemen. Die elementen kunnen afkomstig zijn van ouders, andere leerlingen, leerkrachten, klastitularis, directie, andere personeelsleden,… . De opvang van de leerlingen en de luisterbereidheid bij elke interventie zijn in eerste instantie heel belangrijk.

In dit team is het zo dat in het geval van een probleemsituatie alle betrokken partijen worden gehoord en/of worden ingelicht. Het is de bedoeling hierdoor een duidelijk en objectief beeld te krijgen van het probleem en zijn achterliggende oorzaken om zo op de gepaste wijze te kunnen reageren om het probleem aan te pakken. Communicatie en/of rapportering over de genomen beslissing(en) naar alle belanghebbenden is een belangrijke stap in dit proces.

De opvolging van de wachtdiensten voor afwezige leerkrachten, de organisatie van de lokaalbezetting, de communicatie met het leerlingensecretariaat en de EHBO-dienst behoren eveneens tot het takenpakket van het team.